etap1

 

etap2

 Logo wfosigw

 

herb

 

zwik

Projekt jest zlokalizowany na obszarze aglomeracji Białobrzegi. Aglomeracja Białobrzegi o równoważnej liczbie mieszkańców 13 047, położona jest na terenie gminy Białobrzegi i obejmuje teren miasta Białobrzegi, Brzeźce i Kolonia Brzeźce, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Białobrzegi.

 

Gmina Białobrzegi leży w południowej części województwa mazowieckiego w powiecie białobrzeskim i graniczy z gminami Promną i Warką od północy, gminą Stromiec od wschodu, gminą Stara Błotnica od południa, gminami Radzanów i Wyśmierzyce od zachodu. Cały obszar gminy znajduje się w strefie krajobrazu chronionego pod nazwą "Dolina Pilicy i Drzewiczki". Powiat białobrzeski położony jest w południowej części województwa mazowieckiego w odległości około 30 km od Radomia. Powiat zajmuje powierzchnię 63 928 ha i zamieszkuje go 33 589 osób.

 

Powiat graniczy z następującymi powiatami:
- od północy z powiatem grójeckim,
- od wschodu powiatem kozienickim,
- od południa z powiatem radomskim ziemskim,
- od południowego zachodu z powiatem przysuskim.

 

W skład administracyjny powiatu białobrzeskiego wchodzą 4 gminy wiejskie: Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, oraz 2 gminy miejsko-wiejskie: Białobrzegi i Wyśmierzyce. Udział powierzchni poszczególnych gmin w ogólnej powierzchni powiatu białobrzeskiego przedstawia się następująco:
- Białobrzegi-7893 ha, -Promna-12074 ha,
- Radzanów-8259 ha,
- Stara Błotnica - 9624 ha,
- Stromiec -15647 ha,
- Wyśmierzyce -10431 ha.

 

W ramach zakresu rzeczowego projektu realizowane będą następujące zadania:
1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację SUW -etap III
Niniejsze zadanie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na III etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach. Celem inwestycji, która ma być realizowana w oparciu o przedmiotową dokumentację jest kontynuacja modernizacji i remontu istniejącej stacji uzdatniania wody która po 30 latach eksploatacji wymaga gruntownej wymiany urządzeń i instalacji oraz przystosowania jej pracy do obecnie obowiązujących standardów. III etap realizacji inwestycji obejmuje modernizację układu napowietrzania wody oraz układu dystrybucji wody, tj. pompowni 11° tłoczącej wodę do miejskiej sieci wodociągowej.

 

2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na sanitaryzację gminy Białobrzegi. Zadanie B: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do posesji dla budynków jednorodzinnych przy ul. Spacerowej w Białobrzegach
W ramach niniejszego zadania opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do posesji dla budynków jednorodzinnych przy ul. Spacerowej w Białobrzegach. Obecny poziom skanalizowania aglomeracji Białobrzegi wynosi 77,80% i nie jest wystarczający dla spełnienia warunków prawodawstwa polskiego i unijnego. W szczególności skanalizowania wymagają duże obszary położone przy obrzeżach granic miasta. Istniejące i nowopowstające budownictwo mieszkaniowe wymagają pilnie budowy kanalizacji sanitarnej. Obecnie znacząca ilość ścieków fekalnych odprowadzana jest do „bezodpływowych zbiorników", a także do gruntu i cieków powierzchniowych bez podczyszczania.

 

Zakres prac projektowych obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości 630 m. Powyższa sieć kanalizacji sanitarnej dla której opracowywana jest niniejsza dokumentacja została wyznaczona zgodnie z Metodyką wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji obszaru aglomeracji dotychczas nie objętego zbiorczym systemem zbierania i odprowadzania ścieków będącego w gestii Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Zakładu Budżetowego w Białobrzegach wydzielono Podstawową Jednostkę Osadniczą (PJO), tj. wydzielony obszar na mapie topograficznej, na terenie którego planowana jest budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej w celu przyłączenia nowych użytkowników do zbiorczego systemu kanalizacji odprowadzającego ścieki na komunalną oczyszczalnię ścieków - PJO A.l. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do posesji dla budynków jednorodzinnych przy ul. Spacerowej w Białobrzegach. Dla zdefiniowanej PJO określono wskaźniki koncentracji w oparciu o „Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko" oraz „Kryteria wyboru projektów - Kryteria formalne, działanie 1.1., pkt 12., które wyznaczono ze stosunku przewidywanych do obsługi użytkowników do długości planowanej kanalizacji sanitarnej.

Planowana w ramach PJO nowobudowana kanalizacja będzie odsługiwać wyłącznie gospodarstwa domowe. Nie przewiduje się podłączenia do nowobudowanej sieci obiektów użyteczności publicznej, obiektów usługowych i zakładów przemysłowych. Zatem jako użytkowników przyjęto sumę mieszkańców gospodarstw domowych. Założono, że 1 RLM (równoważny mieszkaniec) jest równy 1 mieszkańcowi rzeczywistemu. Obszar objęty Projektem nie ma charakteru turystycznego i nie ma tam zarejestrowanych miejsc noclegowych, dlatego nie uwzględniono turystów w bilansie użytkowników podłączonych do nowobudowanej sieci. Wskaźnik koncentracji dla ww. PJO wynosi 114 mieszkańców na 1 kilometr sieci. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolnej Pilicy i w Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy powyższy wskaźnik spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji z dnia 1 lipca 2010 r. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego stopień skanalizowania Aglomeracji Białobrzegi wzrośnie do 78,36%.

 

3. Opracowanie koncepcji wielowariantowej, projektu budowlanego i wykonawczego oraz przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla modernizacji oczyszczalni ścieków. Zakres prac koncepcyjnych i projektowych obejmować będzie:

W zakresie części biologicznej oczyszczalni ścieków
Analizę pracę części biologicznej oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem zwiększonego ładunku ścieków dopływających z okolicznych zakładów przemysłowych. Projekt budowlany opracowany dla tej części oczyszczalni powinien uwzględniać przystosowanie istniejących obiektów i urządzeń dla zwiększonego ładunku ścieków. Koncepcja wykaże, czy można to osiągnąć poprzez wymianę istniejących urządzeń, modernizację układu sterowania i instrumentacji, ewentualnie zwiększenie kubatury.

W zakresie instalacji odwadniania osadu
W ramach prac koncepcyjnych i projektowych należy przewidzieć nową instalację do mechanicznego odwadniania osadu. Nowa instalacja mechanicznego odwadniania osadu powinna zapewnić jak najlepszy efekt odwodnienia osadu, do poziomu zawartości suchej masy w granicach 25 - 30%. Istniejąca w chwili obecnej prasa taśmowa odwadnia osad jedynie do zawartości kilkunastu procent suchej masy. Należy wymienić układ podawania osadu, stację dozowania polielektrolitu, układ transportu osadu odwodnionego oraz prasę.

W ramach koncepcji należy przeanalizować możliwość wykorzystania istniejącego budynku stacji odwadniania lub umieszczenia nowej instalacji odwadniania w planowanym budynku stacji termicznego suszenia osadu.

W skład instalacji mechanicznego odwadniania osadu wejdą następujące elementy:
- układ podawania osadu
- stacja dozowania polielektrolitu
- prasa mechanicznego odwadniania osadu
- układ transportu osadu odwodnionego

 

W zakresie instalacji suszenia osadu
Planowana stacja termicznego suszenia osadu zapewni wysuszenie osadu do poziomu minimum 90% zawartości suchej masy. Stacja powinna być zlokalizowana w pobliżu stacji mechanicznego odwadniania osadu, w celu zminimalizowania odległości transportu odwodnionego osadu. W skład instalacji suszenia osadu wejdą następujące elementy:
- zbiornik/recepcja osadu odwodnionego jako bufor pomiędzy stacją mechanicznego odwadniania osadu i suszarnią oraz jako punkt przyjęcia osadów czasowo składowanych oraz ewentualnie osadów zewnętrznych
- układ transportu osadu odwodnionego do suszarni
- suszarnia taśmowa
- biofiltr
- układ transportu wysuszonego osadu do kontenerów
- doprowadzenie mediów (woda technologiczna, woda pitna, gaz ziemny, energia elektryczna)
- budynek, drogi, zieleń

Budowa suszarni umożliwi pełne i częściowe suszenie osadu oraz zapewnia jego higienizację i granulację. Wysuszony osad ściekowy posiada dobre właściwości dla magazynowania i dalszego wykorzystania. Suszenie termiczne prowadzi ponadto do uzyskania produktu bezpiecznego pod względem sanitarnym.

 

Zastosowane w chwili obecnej rozwiązania technologiczne na oczyszczalni ścieków zapewniają wysoki stopień redukcji związków biogennych w całości ścieków komunalnych, pochodzących z terenu aglomeracji, oczyszczanych na oczyszczalni ścieków komunalnych, zgodnie z zapisami dyrektywy 91/271/EWG. Rezerwa przepustowości na oczyszczalni ścieków jest znaczna wynosi ok. 30%. Średnio ładunek azotu w ściekach surowych wynosi 167586 g/d, natomiast przyrost ładunku azotu w ściekach surowych z tytułu realizacji inwestycji przygotowywanych w ramach niniejszego wniosku o dofinansowanie wyniesie 792 g/d co stanowi niewielki wzrost o 0,5%. W odniesieniu do fosforu, jego średni ładunek fosforu w ściekach surowych wynosi 13438,5 g/d, zaś przyrost ładunku fosforu w ściekach surowych po realizacji inwestycji jak wyżej wyniesie 130 g/d co stanowi niewielki wzrost o 0,96 %. Ze względu na stosunkowo niewielki przyrost związków biogennych po realizacji planowanych zamierzeń inwestycyjnych, oczyszczalnia ścieków w Białobrzegach jest w stanie przyjąć i oczyścić dodatkową ilość ścieków wynikającą z projektu, tak aby, całość ścieków oczyszczonych spełniała wymagania w zakresie redukcji związków biogennych zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 91/27l/EWG.

 

4. Opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi -etap II "
W ramach niniejszego zadania wykonane zostanie studium wykonalności przedsięwzięcia stanowiące podstawę do opracowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi -etap II " na etapie ubiegania się Gminy Białobrzegi o jego dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020. Zakres analiz dokumentu studialnego zawierać będzie wszystkie zamierzenia inwestycyjne określone w dokumentacji technicznej stanowiącej przedmiot niniejszego wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Regulaminie nr 12/POIiŚ/l. 1/04/2014 z uwagi na brak ostatecznych rozstrzygnięć odnośnie do wymogów analizy finansowej w perspektywie finansowej 2014-2020 główny nacisk w ramach prac nad studium wykonalności powinien zostać położony na kwestie dotyczące analizy opcji i uzasadnienia wariantu przewidzianego do realizacji w ramach projektu inwestycyjnego.

 

5. Weryfikacja i zmiana aglomeracji Białobrzegi
Prowadzone końcowe prace ustawodawcze nad zmianami ustawy Prawo wodne zakładają, że wójtowie, burmistrzowie i prezydenci będą mieli obowiązek przedstawić sejmikowi województwa, w terminie do 30 czerwca 2014 roku, propozycje (dokumentację) wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji, jeżeli aglomeracji nie wyznaczono albo zachodzi konieczność dostosowania wyznaczonych obszarów i granic aglomeracji do przepisów wydanych na podstawie zmienionej ustawy Prawo wodne. Dokumentacja ta winna umożliwić sejmikowi województwa, w terminie do 31 grudnia 2014 roku, ustanowienie lub weryfikację wyznaczonych wcześniej aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000. Prace związane z weryfikacją i aktualizacją aglomeracji Białobrzegi w rozumieniu Prawa wodnego i w oparciu o najnowsze wytyczne Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w tym względzie obejmować będzie:

1.Dokonanie analizy stanu istniejącego gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy oraz aglomeracji Białobrzegi wraz z analizą zrealizowanych, realizowanych i planowanych inwestycji w tym zakresie, analizą stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej, analizą obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz analizą form ochrony przyrody.
2.Opracowanie planu aglomeracji na podstawie przeprowadzonych analiz zawierającego część opisową i graficzną.

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia obejmują wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów i wynoszą 757 600, 00 zł.

Koszty związane z VAT wynoszą 174 248,00 zł i nie podlegają kwalifikowaniu w ramach POIiŚ, gdyż Beneficjent jako podatnik podatku VAT będzie mógł odzyskać odprowadzone kwoty podatku.
Kwalifikowalność wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia określono zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzeniem (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Koordynatorem prac w ramach niniejszego projektu, poprzez swoje służby techniczne i finansowe, będzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Zakład Budżetowy w Białobrzegach. Właścicielem wytworzonej i zmodernizowanej infrastruktury na podstawie opracowanej w ramach niniejszego projektu dokumentacji oraz operatorem, poprzez Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Zakład Budżetowy w Białobrzegach będącym jedynym podmiotem działającym na terenie aglomeracji Białobrzegi w branży wodociągowej i kanalizacyjnej, będzie Gmina Białobrzegi.

Powyższe rozwiązanie zapewni trwałość projektu w rozumieniu artykułu 57 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz pozwoli na spełnienie wszelkich wymogów związanych z trwałym i prawidłowym funkcjonowaniem systemu gospodarki wodno-ściekowej na wyodrębnionym terenie.

Wnioskodawca planuje złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn." „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi -etap II" w roku 2015.

 

Projekt wpisuje się w realizację celów następujących dokumentów:
- Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015
Projekt zgodny jest z Priorytetem II Strategii pn.: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, w ramach którego wskazuje się na Infrastrukturę ochrony środowiska.

- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności)
Projekt jest zgodny z zapisami ww. dokumentu m.in. w zakresie celu strategicznego: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej jak i celu horyzontalnego: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów.

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 Niniejszy Projekt współgra z Polityką Ekologiczną Państwa na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016 w zakresie Ochrony wód, gdzie za cele stawia się realizację KPOSK, jak również wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej. Natomiast w przedmiocie Racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi istotnym celem jest skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. Zgodnie z Polityką po roku 2015 Polska powinna spełniać wszystkie standardy w ochronie środowiska obowiązujące w UE. Planowane działania wpisują się w priorytety w skali Unii Europejskiej i cele 6 Wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego.

- Dyrektywa 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych Do projektu odnoszą się przepisy unijne w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, które określone zostały przede wszystkim w dyrektywie Rady 91/27l/EWG z dnia 21.05.1991 r. Ustawa Prawo wodne nałożyła obowiązek opracowania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych jako instrumentu koordynującego działania w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, czyli spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG. Program zawiera wykaz aglomeracji oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków komunalnych. Aglomeracja Białobrzegi została zawarta w załączniku nr 1 do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych - Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego pod numerem PLMZ022.

- Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - projekt dokumentu
Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego określonego w Strategii - Poprawa stanu środowiska, zgodnie z kierunkiem interwencji - Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz działaniami związanymi z rozbudową infrastruktury oczyszczania ścieków-działanie 35 wskazane w Strategii.

- Umowa Partnerstwa - dokument zaakceptowany przez Komisję Europejską
Projekt poprzez przygotowanie inwestycji związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych w szczególności w zakresie właściwego zagospodarowania osadów ściekowych przyczynia się do realizacji Celu tematycznego 6 określonego w ww. dokumencie. - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 r.
Zakres projektu jest zgodny z następującym obszarem interwencji określonym w Priorytecie Inwestycyjnym 6.2 - Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie tj. wyposażeniem aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców co najmniej 10 000 10 000 w: systemy odbioru ścieków komunalnych, oczyszczalnie ścieków; systemy i obiekty zaopatrzenia w wodę (wyłącznie w ramach kompleksowych projektów) oraz infrastrukturę zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.