etap1

 

etap2

 Logo wfosigw

 

herb

 

zwik

Projekt realizowany jest w południowej części województwa mazowieckiego, na terenie powiatu białobrzeskiego w gminie Białobrzegi. Obszar projektu obejmuje miasto Białobrzegi oraz miejscowości: Brzeźce i Kolonia Brzeźce. Gminę Białobrzegi w roku 2013 zamieszkiwało 10450 osób, z tego 7184 osób mieszkało w mieście Białobrzegi, w aglomeracji mieszkało 7493 osób, w Gminie Białobrzegi zamieszkuje 135 osób na 1 km2.

 

W ramach projektu planowane jest stworzenie spójnego systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Białobrzegi. Obszar Projektu znajduje się w zlewni związanej z oczyszczalnią ścieków w Białobrzegach. Wyszczególniono łącznie 14 zadań inwestycyjnych mające na celu rozbudowę oraz poprawę działania systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz rozbudowę i uszczelnienie systemu zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Białobrzegi. Ścieki z planowanej sieci kanalizacyjnej będą kierowane do oczyszczalni ścieków komunalno -przemysłowych w Białobrzegach. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia, planowana jest modernizacja w ramach Projektu p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Białobrzegach - Etap I".

W Białobrzegach źródłem zaopatrzenia w wodę do celów komunalnych i przemysłowych są wody podziemne ujmowane z poziomu kredowego i trzeciorzędowego za pomocą 4 studni wierconych: trzy kredowe (studnie B, F i M) i jedna trzeciorzędowa (studnia A). Woda ze studni tłoczona jest do Stacji Uzdatniania wody zlokalizowanej w Białobrzegach.

 

Dobowa zdolność produkcyjna czynnych urządzeń (m3/d) według stanu na koniec 2013r. wynosiła:
- ujęć wody 9088m3/d
- uzdatniania 5135 m3/d

Z projektu wynika konieczność przeprowadzenia robót związanych z:
- budową przepompowni wody pitnej,
- budową i modernizacją sieci wodociągowej,
- modernizacją oczyszczalni ścieków,
- budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków.

 

W powyższych robotach ujęte są zarówno prace budowlane i modernizacyjne jak i dostawa niezbędnych urządzeń. Aby móc zrealizować powyższe prace niezbędne jest również poniesienie wydatków związanych z:
- pomocą techniczną
- nadzorem nad realizacją budowy,
- promocją.

 

Wydatki kwalifikowane w podziale na poszczególne kategorie przedstawiają się następująco:
1) Wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów: nie dotyczy"
2) Zakup gruntów: nie dotyczy
3) Roboty budowlane: 2 178 045,50 zł netto
4) Instalacje maszyn/sprzęt: 651 491,61 zł netto
5) Nie przewidziane wydatki: nie dotyczy
6) Dostosowanie cen: nie dotyczy
7) Pomoc techniczna: 120 000 zł - obejmuje wydatki osobowe jednostki Realizującej projekt
8) Informacja i promocja: 40 00 zł netto
9) Nadzór budowlany: 19 439,75 zł netto - obejmuje nadzór nad robotami planowanymi do zrealizowania w 2015 roku.

 

Wszystkie powyższe prace i wydatki będą kwalifikowane. Razem wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 3 008 976,86 zł

 

Koszty związane z VAT wynoszą razem 653 346,84 zł i nie podlegają kwalifikowaniu w ramach POIiŚ, gdyż Beneficjent jako podatnik podatku VAT będzie mógł odzyskać odprowadzone kwoty podatku. Kwalifikowalność poszczególnych wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia określono zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzeniem (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Beneficjentem projektu będzie Gmina Białobrzegi, natomiast Operatorem będzie dotychczas realizujący zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy zakład budżetowy Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach. Z punktu widzenia prawnego ustrojowego faktycznie beneficjentem i operatorem będzie ta sama osoba prawna tj. Gmina Białobrzegi. Jedynie z organizacyjnego względu funkcje operatora będzie wykonywała nie posiadająca osobowości prawnej jednostka organizacyjna Gminy Białobrzegi - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach. Zapewnienie osiągnięcia planowanej struktury realizacji projektu nie wymaga podejmowania jakichkol wiek działań i czynności związanych zjego wdrożeniem. Trwałość projektu będzie zapewniona poprzez zachowanie w całym okresie analizy (zarówno w trakcie realizacji jak i w okresie eksploatacji) własności wytworzonej infrastruktury w ręku Beneficjenta, ciągłości działalności związanej z dostawą wody i odbiorem ścieków oraz nie poddaniu projektu modyfikacji powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez Beneficjenta lub operatora.

 

Aglomeracja została wyznaczona uchwalą nr 142/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012 r. Aglomeracja Białobrzegi, o RLM - 13 047, położona jest na terenie miasta Białobrzegi, Brzeźce i Kolonia Brzeźce, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w mieście Białobrzegi.